Türkbilig


Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv İletişim


201428İÇİNDEKİLER

 

MAKALELER


Hacer TOKYÜREK
Eski Uygurca Sayı Sisteminde takı ve artokı Sözleri Üzerine / 1-12M. Selcen ÇÜRÜK Selcen ÇÜRÜK*
Konuşmaya Dayalı Sezdirimler -Harezm Türkçesi Örneğinde Bir İnceleme / 13-33Ömer YAĞMUR
Kitâb-ı 'İlâc-nâme (1556) Adlı Bir Kemâliyye Nüshası ve Eserin Dili Üzerine / 35-75Farhad RAHİMİ
XVII. Yüzyıl Azerbaycan Şairi Kavsî-yi Tebrizî'nin Dili Üzerine / 77-96Lazzat URAKOVA
Geçmişten Günümüze Kazakistan’daki Dille İlgili Yasa Koyuculuğa Genel Bir Bakış / 97-104Ömer AKSOY
Dede Korkut’un Onuncu Hikâyesi ‘Usun Koca Oğlu Segrek Destanı’nın Örtük Program Açısından Değerlendirilmesi / 105-110Ezgi BOLÇAY
Erzurum’da Cenaze Gelenekleri / 111-118Ferhat KORKMAZ
Geçmişten Günümüze Kalan Bir Tartışma ve Forum Dergisi Çevresinde Gelişen Edebi Bir Hareket / 119-126Yılmaz YEŞİL
Bir Gelenek, Bir Deyim: Mürekkep Yalamak / 127-132

ELEŞTİRİ VE TANITMALAR


Mehmet ÖZDEMİR
Hatem Türk, (2014), Hasan Hüseyin Korkmazgil Başkaldıran Dizeler, Sivas: Asitan Kitap. / 133-136
Tüm hakları Türkbilig Dergisi'ne aittir.